Home » SCAP ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร-หุ้นกู้ ระดับ ‘BBB+’

SCAP ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร-หุ้นกู้ ระดับ ‘BBB+’

วิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) หรือ SCAP เปิดเผยว่า การจัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) จากทริสเรทติ้ง ได้คงอันดับเครดิตไว้ที่ระดับ ‘BBB+’ ขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตให้แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี หลักประกันในวงเงินไม่เกิน 2 พันล้านบาท ที่ระดับ ‘BBB+’ โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปใช้ชำระคืนหนี้และขยายพอร์ตสินเชื่อ โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตอยู่ในระดับ ‘STABLE’

SCAP มีการเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพหนี้ โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเช่นเดียวกันกับ SAWAD  นอกจากนั้นบริษัทฯยังใช้เครือข่ายสาขาของ  SAWAD ในการติดตามหนี้ และใช้เป็นศูนย์บัญชาการระดับภูมิภาคในการดำเนินการด้านการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่  เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดผลกำไรที่ดีอย่างต่อเนื่อง

“สำหรับการขยายพอร์ตสินเชื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทฯได้มีการเตรียมความพร้อมในการออกหุ้นกู้ เพื่อนำมาขยายธุรกิจในการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า โดยได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปและเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วน ที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในลักษณะโครงการได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 ” วิชิต กล่าวทิ้งท้าย