Home » OTO แต่งตั้ง ‘บัณฑิต สะเพียรชัย’ นั่งรองปธ.บอร์ด

OTO แต่งตั้ง ‘บัณฑิต สะเพียรชัย’ นั่งรองปธ.บอร์ด

คณาวุฒิ วรรทนธีรัช ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (OTO) เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งนายบัณฑิต สะเพียรชัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและอนุมัติแต่งตั้งนายบัณฑิต สะเพียรชัย ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

นอกจากนี้ยังอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 16 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 800 ล้านบาท ให้แก่บุคคล 4 รายชื่อ ประกอบด้วย

1.Capital Asia Investments PTE.LTD. จำนวน 20,000,000 หุ้น

2.นายยศวีย์ วัฒนธีระกิจจา จำนวน 20,000,000 หุ้น

3.นายนพพร วิฑูรชาติ จำนวน 5,000,000 หุ้น

4.นางสาวรฐา วีรพงษ์ จำนวน 5,000,000 หุ้น

พร้อมกันนี้ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 17 พฤษภาคมนี้

“การแต่งตั้งนายบัณฑิต สะเพียรชัย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และเคยบริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานหมุนเวียนของเมืองไทย ทำให้มั่นใจว่าจะช่วยผลักดันธุรกิจของ OTO ที่กำลังมุ่งสู่ Climate Tech หรือเทคโนโลยีที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ การขยายการลงทุน EV Bike, ลงทุน Carbon Credit และการขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพื่อสร้าง New S Curve ผลักดันธุรกิจของบริษัทฯเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต” นายคณาวุฒิ กล่าวทิ้งท้าย