Home » NEO เคาะราคาไอพีโอ 39 บาท สถาบันสนใจจองล้น 5 เท่า

NEO เคาะราคาไอพีโอ 39 บาท สถาบันสนใจจองล้น 5 เท่า

สุทธิเดช ถกลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. นีโอ คอร์ปอเรท (NEO) เผยว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสเติบโตใหม่ผ่านการขยายผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมผู้บริโภคทุกกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ กลุ่มพรีเมียมแมส และกลุ่มพรีเมียม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภค พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมใหม่ให้กับทุกคน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสินค้าอุปโภคครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก 3 กลุ่ม รวม 8 แบรนด์ ประกอบด้วย

 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน (Household Products) อาทิ แบรนด์ไฟน์ไลน์ (Fineline) แบรนด์สมาร์ท (Smart) และแบรนด์โทมิ (Tomi)
 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล (Personal Care Products) อาทิ แบรนด์บีไนซ์ (BeNice) แบรนด์ทรอส (TROS) แบรนด์เอเวอร์เซ้นส์ (Eversense) และแบรนด์วีไวต์ (Vivite)
 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้สำหรับเด็ก (Baby and Kids Products) ภายใต้แบรนด์ดีนี่ (D-nee)

ล่าสุด บริษัทฯ ได้เดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งจะยกระดับความสามารถด้านการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจ

ขณะที่ภาพรวมอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคในประเทศไทยมีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง จากภาวะเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาด COVID-19 อีกทั้งการก้าวเข้าสู่สังคมเมืองและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่ที่ให้ความสนใจด้านสุขอนามัยมากขึ้น ในขณะที่กลุ่มประเทศ CLMV เป็นตลาดเกิดใหม่ที่มีอัตราการเติบโตสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบริษัทฯ วางกลยุทธ์ที่จะเป็นบริษัท FMCG แห่งนวัตกรรมของเอเชีย ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภค ผ่าน 3 กลยุทธ์ ได้แก่

 1. กลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อเพิ่มความนิยมของผลิตภัณฑ์และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด บริษัทฯ นำเสนอนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมุ่งขยายสินค้าในพอร์ตโฟลิโอไปยังระดับพรีเมียมแมสและพรีเมียม ผ่านการสื่อสารทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายครบวงจร โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้ใกล้กับผู้นำตลาด
 2. กลยุทธ์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง (Supply Chain Optimization) โดยการมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และการลงทุนในระบบบริหารจัดการการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปคลังสินค้าอัตโนมัติ  
 3. การให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรปลูกฝังความรู้ให้กับบุคลากร สนับสนุนกิจกรรมชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน (Sustainability Brand)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้าและนวัตกรรมใหม่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคอย่างแท้จริง ผลักดันให้ NEO มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง นับตั้งแต่ปี 2563 – 2566

 • ยอดขายมีอัตราเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 11.9 ต่อปี และกำไรสุทธิขยายตัวเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 11.7 ต่อปี
 • รายได้จากการขายรวม 6,768 ล้านบาท 7,445 ล้านบาท 8,301 ล้านบาท และ 9,484 ล้านบาท ตามลำดับ
 • กำไรสุทธิ 602 ล้านบาท 729 ล้านบาท 569 ล้านบาท และ 840 ล้านบาท ตามลำดับ

โดยรายได้จากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน (Household Products) กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล (Personal Care Products) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้สำหรับเด็ก (Baby and Kids Products) คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 ร้อยละ 25 และร้อยละ 35 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัทฯ ตามลำดับ

ทั้งนี้ รายได้จากการขายของบริษัทฯ มาจากการขายสินค้าในประเทศและจากการขายสินค้าไปยังต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 85 และร้อยละ 15 ของรายได้จากการขายรวม ตามลำดับ โดยประเทศส่งออกหลักที่สำคัญ ได้แก่ เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ ฯลฯ และเพื่อรองรับกับการเติบโต NEO วางแผนการลงทุน 4 ปี (2567 – 2570)

บริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวม 234,782 ตันต่อปี และคลังจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปมีความสามารถในการจัดเก็บรวมกว่า 45,700 พาเลท โดยเป็นโครงการที่ลงทุนภายใต้งบประมาณ ราว 6,530 ล้านบาท ดังนี้  

 1. โครงการขยายกำลังการผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน (Household Products) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนสำหรับเด็ก ในระหว่างปี 2567 – 2570 เพิ่มกำลังการผลิตรวมอีก 163,200 ตันต่อปี        
 2. โครงการขยายกำลังการผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล (Personal Care Products) ซึ่งรวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลสำหรับเด็ก ในระหว่างปี 2567 – 2570 เพิ่มกำลังการผลิตรวมอีก 18,100 ตันต่อปี 
 3. โครงการขยายคลังวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ และระบบบริหารจัดการคลังสินค้า เพิ่มเป็น 29,620 พาเลท ในปี 2570

นอกจากนี้ NEO ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ 39 บาทต่อหุ้น ซึ่งนักลงทุนสถาบันในประเทศได้แสดงความสนใจจองซื้อมากกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรถึง 5 เท่า สะท้อนถึงความสนใจและมั่นใจในศักยภาพของธุรกิจ โดยเตรียมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อวันที่  28 – 29 มี.ค. และ 1 – 2 เม.ย. 2567 นี้ และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันที่ 9 เม.ย. นี้ โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “NEO”

ทั้งนี้ บมจ. นีโอ คอร์ปอเรท มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญจำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 222 ล้านบาท และจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 87.50 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 29.2 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับ วัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปขยายกำลังการผลิตของสินค้ากลุ่มของใช้ในครัวเรือน (Household Products) ขยายคลังวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์เพื่อให้รองรับกับการขยายกำลังการผลิตในอนาคต ส่วนที่เหลือใช้ชำระคืนเงินกู้ที่มีกับสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ