Home » NAM นับหนึ่งไฟลิ่ง จ่อขายไอพีโอ 181 ล้านหุ้น ขยายโรงงานผลิตแห่งใหม่

NAM นับหนึ่งไฟลิ่ง จ่อขายไอพีโอ 181 ล้านหุ้น ขยายโรงงานผลิตแห่งใหม่

วิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (NAM) เผยว่า แผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการรุกขยายธุรกิจ เนื่องจากในปัจจุบันมีความต้องการบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานสูงขึ้น ดังนั้นการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์ (Decontamination Disinfection and Sterilization) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ต้องนำกลับมาใช้ซ้ำอย่างปลอดภัย จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการยกระดับมาตรฐานทางการแพทย์ เพราะเป็นกระบวนการสำคัญที่ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากภายนอก ส่งผลให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์ ตั้งแต่โรงพยาบาลขนาดใหญ่จนถึงสถานพยาบาลมีการปรับตัวและใส่ใจพัฒนามาตรฐานด้านความสะอาดและการฆ่าเชื้อมากขึ้น จึงนำไปสู่ความต้องการการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่เพิ่มขึ้น

บริษัทฯ จึงพร้อมรับโอกาสการเติบโต ผ่านการระดมทุนในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดความสำเร็จของบริษัทฯ

ปัจจุบัน NAM ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า และจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในระดับปราศจากเชื้อในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข รวมถึงการผลิตและจำหน่ายน้ำยาและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ร่วมกับเครื่องมือทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์และบริการของ NAM สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

1.) กลุ่มผลิตและจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ (SM)

2.) กลุ่มผลิตและจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (CS) และ

3.) กลุ่มงานให้บริการ (SV)

โดยมีฐานลูกค้าสำคัญเป็นโรงพยาบาลและหน่วยงานองค์กรทางด้านสาธารณสุข กว่า 1,200 แห่ง ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ ด้วยมาตรฐานสากลระดับเดียวกับยุโรปและอเมริกามาอย่างยาวนาน มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 50 ปี

นอกจากนี้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ซึ่งมีสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ของตัวเองและการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ภายใต้มาตรฐานสากล อาทิ ASME, ISO13485, ISO9001, ISO14001, CE Mark และ PED เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและสามารถขยายตลาดไปยังต่างประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย, จีน, มาเลเซีย, เวียดนาม, เมียนมาร์ และ สปป.ลาว

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหวังว่าจะเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนเพื่อช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ และถือเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการส่งออกเครื่องมือแพทย์สู่ตลาดโลก

นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เริ่มนับหนึ่งไฟลิ่งแล้วเมื่อ 23 กันยายน 2566 ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขายหุ้น IPO

ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักจะนำเงินที่ได้ไปลงทุนในโรงงานผลิตแห่งใหม่ รวมถึงโครงการลงทุนพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ โครงการลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

ปัจจุบัน NAM มีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 700 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนเรียกชำระแล้ว 297.5 ล้านบาท

ขณะที่การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 181 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 25.86% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็น หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 105 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย WAI Global Corporation Limited จำนวนไม่เกิน 76 ล้านหุ้น