Home » NAM จับมือ B. BRAUN ด้านวิชาการ ยกระดับบริการทางการแพทย์สู่สากล

NAM จับมือ B. BRAUN ด้านวิชาการ ยกระดับบริการทางการแพทย์สู่สากล

วิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (NAM) เผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด (B. Braun (Thailand) Ltd.) บริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นนำของโลกจากเยอรมนี ในหัวข้อ “ความร่วมมือด้านวิชาการและโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้งานการจัดการเครื่องมือทางการแพทย์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐานงานปราศจากเชื้อ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์”

วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่าง “Nam Academy” (นำ อะคาเดมี่) โดย NAM และ “Aesculap Academy” (เอสคูแลป อะคาเดมี่) โดย B. Braun (Thailand) ต่อยอดส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการผ่านการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้นี้ เป็นเสมือนพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ตลอดจนขยายขีดความสามารถและศักยภาพด้านงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อสู่มาตรฐานระดับสากล

สายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การที่ทั้งสององค์กรได้ผนึกกำลัง ผสานความแข็งแกร่งเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการผ่านการจัดฝึกอบรม โดยมีนำ อะคาเดมี่ (Nam Academy) และเอสคูแลป อะคาเดมี่ (Aesculap Academy) นั้น สะท้อนให้เห็นว่าเรายังคงมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ปฏิเสธมิได้ว่า กระบวนการทําให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization Processes) รวมถึงการจัดการเครื่องมือผ่าตัดให้มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด

ความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เรามีต่อหน่วยงานหรือภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าทั้งสององค์กรได้ตระหนักถึงบทบาทของบุคลากรการแพทย์และความสำคัญของผู้ป่วยเสมอมา การลดความท้าทายในการปฏิบัติงานและการผลักดันเพื่อพัฒนาการจัดการคุณภาพในระดับมาตรฐานเป็นความมุ่งมั่นของเราเสมอมา เพราะเราเชื่อมั่นว่าการแบ่งปันความเชี่ยวชาญจะสามารถช่วยปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน