Home » MTC คว้า ‘LEED Gold Level’ อาคารอนุรักษ์พลังงาน-สิ่งแวดล้อมมาตรฐานโลก

MTC คว้า ‘LEED Gold Level’ อาคารอนุรักษ์พลังงาน-สิ่งแวดล้อมมาตรฐานโลก

ปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) MTC เข้ารับ LEED Certification ระดับ GOLD สำหรับอาคารสำนักงานใหญ่ บริษัทเมืองไทยแคปปิตอล ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานจาก U.S. Green Building Council (USGBC) & Green Business Certification Institute (GBCI)

ในงาน LEED in Southeast Asia Series – In dialogue with USGBC and GBCI

ภายใต้แนวคิด การสร้างความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ควบคู่ไปพร้อมการเติบโตของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่การบริหารจัดการทรัพยากร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดทั้งกระบวนการ รวมถึงลดการก่อให้เกิดมลภาวะและผลเสียต่อชุมชนในระยะยาว ผ่านการใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการสะท้อนถึงความตั้งใจ และตระหนักในการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นแนวคิดที่บริษัทยึดมั่นมากว่า 30 ปี