Home » MTC กำไร Q3/66 ที่ 1,285 ลบ. พอร์ตสินเชื่อเฉียด 1.4 แสนล้าน

MTC กำไร Q3/66 ที่ 1,285 ลบ. พอร์ตสินเชื่อเฉียด 1.4 แสนล้าน

ปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) เปิดเผยว่า

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2566 (สิ้นสุด 31 กันยายน 2566)

  • รายได้รวมอยู่ที่ 6,299 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.49%
  • กำไรสุทธิ 1,285 ล้านบาท

งวด 9 เดือนแรก ปี 2566

  • รายได้รวม 17,971 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.3%
  • กำไรสุทธิ 3,555 ล้านบาท

            โดยปัจจัยที่สนับสนุนให้รายได้เพิ่มขึ้น มาจากการขยายสาขาที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีสาขารวมทั้งสิ้นจำนวน 7,365 สาขา และมียอดสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นไตรมาส 3/2566 เท่ากับ 138,742 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.08% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน  

            บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นส่งมอบผลิตภัณฑ์สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์อย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ และคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก ผ่านการขยายสาขาที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และโปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ที่ระดับ A ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน จากการประเมินทางมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว และเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน  สะท้อนการเป็นองค์กรผู้นำในอุตสาหกรรมที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมาตลอดกว่า 30 ปี

            สำหรับภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2566 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน และมั่นใจว่าพอร์ตสินเชื่อจะเติบโตได้ 20% ตามเป้า ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ บริษัทฯตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อคุณภาพดี ควบคู่กับการควบคุม NPL ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งยังคงเป้าหมายระยะยาวจะมีพอร์ตสินเชื่อถึงระดับ 200,000 ล้านบาทในปี 2569