Home » MMP Corp. ต้านภัยฝุ่น-บรรเทาร้อน มอบพัดลมไอเย็น ‘เอ็มคูล’ 2,300 เครื่อง

MMP Corp. ต้านภัยฝุ่น-บรรเทาร้อน มอบพัดลมไอเย็น ‘เอ็มคูล’ 2,300 เครื่อง

เอนก จงเสถียร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่าโครงการ ‘เอ็มเอ็มพี พร้อม’ เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อสังคมมาต่อเนื่องทุกปี  ซึ่งในปี 2566 บริษัทฯ ได้วางแผนส่งมอบพัดลมไอเย็น เอ็มคูล ช่วยต้านภัยฝุ่นรวม 2,300 เครื่องเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและสถานการณ์ฝุ่นควันเบื้องต้นบริษัทเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนในหลายพื้นที่จึงได้ประสานมอบพัดลมไอเย็นเอ็มคูล รวม 1,000 เครื่องแก่กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการส่งมอบให้แก่โรงเรียน 100 แห่งทั่วประเทศ โรงเรียนละ 10 เครื่อง เพื่อช่วยบรรเทาความร้อนจากสภาพภูมิอากาศที่ร้อนและกรองฝุ่นละออง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมกลางแจ้งและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น 

อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานหลักในการจัดการศึกษา ดูแลโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดกว่า 34,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีโรงเรียนหลายพื้นที่ที่ยังต้องการการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความพร้อมในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดย ศธ.จะจัดสรรพัดลมไอเย็นที่ได้รับการสนับสนุน ส่งต่อไปยังโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ครอบคลุมโรงเรียนทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล โรงเรียนในต่างจังหวัด และพื้นที่ห่างไกล”

นอกจากนี้พื้นที่ภาคเหนือใน จ. เชียงราย ได้ประสบปัญหาหมอกควันอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากปัญหาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ด้วยความเป็นห่วงประชาชน บริษัทจึงพร้อมช่วยบรรเทาความเดือดร้อนครั้งนี้ โดยมอบพัดลมไอเย็นจำนวน 300 เครื่อง แก่ นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในสังกัด 20 แห่ง เพื่อนำไปให้บริการเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยที่มาใช้บริการในสถานพยาบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมอบอีก 50 เครื่องแก่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ อ. แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน ทั้งนี้ บริษัทจะเดินหน้าโครงการ ‘เอ็มเอ็มพี พร้อม’ ปี 66 อย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบพัดลมไอเย็นเอ็มคูลให้ ครบ 2,300 เครื่องตามปณิธานที่วางไว้ โดยพร้อมส่งมอบให้แก่หน่วยงานทั้งานภาครัฐและเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน