Home » COCOCO ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง ขายไอพีโอ 370 ล้านหุ้น

COCOCO ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง ขายไอพีโอ 370 ล้านหุ้น

ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) หรือ COCOCO เผยว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งไฟลิ่ง COCOCO  ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 370 ล้านหุ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566

โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุน COCOCO จำนวน 370 ล้านหุ้นดังกล่าว มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 25.17% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET ในหมวดธุรกิจ (Sector) อาหารและเครื่องดื่ม ภายในปี 2566

นอกจากนี้ COCOCO มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2563 รายได้รวม 3,036.33 ล้านบาท กำไรสุทธิ 69.46 ล้านบาท

ปี 2564 รายได้รวม 3,481.71 ล้านบาท กำไรสุทธิ 241.88 ล้านบาท

ปี 2565 รายได้รวม 3,381.16 ล้านบาท กำไรสุทธิ 302.22 ล้านบาท

ส่วนไตรมาส 1/2566 (ม.ค.-มี.ค.2566) บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 859.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.36% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2565 มีรายได้อยู่ที่  839.42 ล้านบาท และมีกำไรอยู่ที่ 66.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.55% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2565 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 61.63 ล้านบาท สะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ COCOCO มีจุดโดดเด่น คือ ฐานลูกค้าในต่างประเทศ 90 ประเทศทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลก ทั้งในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือและใต้ กลุ่มประเทศยุโรป กลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก กลุ่มประเทศเอเชียใต้ กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง กลุ่มประเทศโอเชียเนีย กลุ่มประเทศแอฟริกา และยังมีฐานลูกค้าในประเทศที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารและเป็นตัวแทนการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ 

บริษัทฯ มีความพร้อมสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้บริษัทฯ และสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยแผนการระดมทุนของ ไทย โคโคนัท มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ใช้ขยายกำลังการผลิต ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว (COCOCO) โดยซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อผลิตน้ำมะพร้าว เพื่อขยายกำลังผลิตน้ำมะพร้าวจากประมาณ 110,000 ตัน/ปี เป็น 218,000 ตัน/ปี รวมถึงขยายคลังสินค้าเพื่อรองรับการจัดเก็บผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าว

2. ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อขยายประเภทสินค้าในผลิตภัณฑ์ขนมกินเล่นของสุนัขและแมว

3. ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อขยายประเภทสินค้าในไอศกรีม

4. ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

5. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ (Working Capital) สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย