Home » BCPG ขายไฟฟ้าโครงการ NAM 3A-3B แก่เวียดนาม บุ๊ครายได้ทันที

BCPG ขายไฟฟ้าโครงการ NAM 3A-3B แก่เวียดนาม บุ๊ครายได้ทันที

นิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG เผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B ในเมืองเชียงขวาง และเมืองไชยสมบูรณ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) กำลังการผลิตรวม 114 เมกะวัตต์ ไปขายยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) ผ่านสายส่งขนาด 220 กิโลโวลต์ ระยะทางรวม 150 กิโลเมตร ซึ่งเป็นโครงการระบบสายส่งไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนเมื่อปลายปี 2564

ทั้งนี้โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำใน สปป. ลาว ทั้ง 2 แห่งของกลุ่มบริษัทฯ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เพื่อส่งไฟฟ้าไปขายให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ครบเต็มกำลังการผลิต และรับรู้รายได้ทันที

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B เดิมจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าลาว (EDL) และต่อมาบริษัทฯ ได้ลงนามซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ในการส่งไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้า ใน สปป.ลาว ไปขายยังเวียดนาม มีระยะเวลาตามสัญญา 25 ปี

สำหรับสายส่งขนาด 220 กิโลโวลต์ เป็นโครงการระบบสายส่งไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนเมื่อปลายปี 2564 เพื่อส่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาวทั้ง 2 แห่งของกลุ่มบริษัทฯ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนบริเวณใกล้เคียงใน สปป.ลาวที่อยู่ตามแนวสายส่งเส้นนี้ ไปจำหน่ายยังเวียดนาม